.- ยินดีต้อนรับคับท่าน!

25/2/53


-วิธีการสร้างE-BOOK

การสร้าง Link

Desktop Author มีคำสั่งจัดการ Link ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้การสร้างสรรค์
Interactive e-Book เป็นเรื่องง่าย โดยการคลิกเลือกภาพ หรือกรอบกราฟิก หรือข้อความ แล้วใช้
คำสั่ง Change Link จะปรากฏตัวเลือกดังนี้
Link Type : Page เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุเลขหน้า ในช่อง Link
Target
Link Type : Web เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแฟ้มเอกสาร
ตัวอย่าง : ต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ www.stks.or.th ให้ป้อน www.stks.or.th ไม่
ต้องใส่ http:// แต่ให้เลือกรายการ HTTP:// แทน
สำหรับการลิงก์ไปยังแฟ้มเอกสารใดๆ ให้เลือกเป็น FILE: โดยจะต้องคัดลอกแฟ้ม
เอกสารดังกล่าวมาไว้รวมกันในโฟลเดอร์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้า และตั้งชื่อแฟ้มเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็ก ผสมตัวเลขได้ ห้ามเว้นวรรค ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมาย – หรือ _

Link Type : CloseWindows ปิดหนังสือเล่มที่กำลังใช้งานอยู่

Link Type : On/Off MT เปิดใช้หรือปิดการใช้ Menu Top bar ซึ่งปรากฏตรง
ขอบบนของหนังสือ

Link Type : Print สั่งพิมพ์หนังสือออกทางเครื่องพิมพ์

Link Type : SentMail สื่อสารผ่านทางอีเมล์ (เครื่องผู้ใช้จะต้องสนับสนุน
การส่งอีเมล์)

Link Type : On/Off Background เปิดหรือปิดใช้งานพื้นหลัง

Link Type : SaveBook บันทึกเป็น (ตั้งชื่อไฟล์ใหม่)

Link Type : BookView_Back เปิดหน้าหนังสือแบบย้อนกลับ

Link Type : BookView_Foreward เปิดหน้าหนังสือแบบไปข้างหน้า

Link Type : RightClickMenu_Popup แสดงรายการคำสั่งจากการคลิกเมาส์ขวา

Link Type : GotoPage เลื่อนไปยังหน้าที่ระบุ

Link Type : MinimizeBook คลิกแล้วย่อหนังสือเก็บไว้ที่ Task bar

Link Type : Search สืบค้นข้อมูลในเอกสาร

Link Type : DNL File คลิกแล้วเปิดแฟ้มเอกสาร .dnl ที่ระบุ

Link Type : Note ทำงานกับกระดาษบันทึก

Link Type : Highlight สร้างแถบสีให้กับข้อความ


ปก e-Book

โดยปกติหนังสือหน้าแรกควรแสดงด้วยปกหน้า และหน้าสุดท้ายคือปกหลัง แต่
โปรแกรมให้จอภาพแสดงทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นการสร้างหน้าปก กำหนดให้อีกด้าน
เป็นพื้นโปร่งใส (ไม่ต้องพื้นที่ทำงาน)
e-Book ในสภาวะปกติ จะแสดงพื้นที่ทั้งด้านซ้ายและขวา โดยหน้าปกควรแสดงเฉพาะ
ด้านขวาเท่านั้น ดังภาพ
การกำหนดให้พื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของปกมีลักษณะโปร่งใสดังกล่าว ทำได้โดยสร้าง
กรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 เช่นกรณีปกหน้าให้วางกรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 ไว้ด้านขวา
จัดตำแหน่งกรอบกราฟิก ใช้ปุ่มขวา แล้วเลือกคำสั่ง Change Position
กำหนดค่าพิกัด และขนาดของกรอบกราฟิกได้
จากนั้นกำหนดค่าความโปร่งใสให้กับปกหนังสือด้วยคำสั่ง File, Book Properties,
Book Transparency

ปรากฏรายการเลือก ดังนี้
คลิกเลือกรายการ Eazy Cover Shape with Transparency กรณีปกหน้า และ Eazy Back
Cover Shape with Transparency กรณีปกหลัง จากนั้น DNL Package เพื่อทดสอบผล


-. วิธีการกรอบกราฟิก

กรอบกราฟิกเป็นเครื่องมือกราฟิกชิ้นเดียวที่ Desktop Author เตรียมให้ หากต้องการ
สร้างพื้นสีให้กับกรอบข้อความ หรือเส้นกราฟิก ก็สามารถใช้ Box มาประยุกต์ใช้ได้
เมื่อคลิกปุ่ม Insert Box จะปรากฏชุดสีสำหรับกรอบ ดังนี้
โดยกรอบกราฟิกดังกล่าวสามารถจะตำแหน่งและขนาดได้ตามต้องการ
กรอบกราฟิกจะประกอบด้วยสืพื้น และสีเส้นขอบ โดยควบคุมได้จากปุ่มเครื่องมือ
โดยเครื่องมือชุดแรกคือ การกำหนดลักษณะของเส้นขอบ และปุ่มเครื่องมือชุดที่สอง
คือลักษณะของสีพื้นกรอบกราฟิก
ค่ากำหนดของเส้นขอบ ประกอบด้วย
• Border Style ลักษณะของเส้นขอบ
• Border Width ความหนาของเส้นขอบ
• Border Color สีของเส้นขอบ

นำเข้า Flash, Audio, Movie

การนำเข้า Flash Movie, Audio/Sound และ Movie ใน e-Book สามารถคลิกปุ่ม
เครื่องมือ Insert Multimedia
คลิกเลือกไฟล์สื่อจากปุ่ม Select Multimedia โดยเลือกประเภทสื่อเป็น Flash สำหรับ
นำเข้า Flash Movie หรือ Common media สำหรับการนำเข้าเสียง .mid, .mp3, .wav และ Video
(.avi, .mpg, .mpeg)
เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏกรอบวางสื่อที่สามารถปรับขนาดและตำแหน่งได้เช่นกัน
เมื่อ DNL Package จะปรากฏผลดังนี้
กรณีเลือกสื่อที่เป็นแฟ้มวิดีโอหรือเสียง จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม ดังนี้
• Embed file inside book ให้ผังสื่อที่เลือกใช้กับแฟ้มเอกสารหรือไม่ กรณีที่ไม่
เลือกรายการนี้ จะต้องมั่นใจว่าได้คัดลอกแฟ้มสื่อไปพร้อมกับแฟ้มเอกสาร
ด้วยทุกครั้ง แต่ถ้าเลือกจะทำให้ขนาดของแฟ้มผลงานโตขึ้น
• Start play automatically ให้สื่อที่เลือกทำงานอัตโนมัติหรือไม่ (แนะนำให้
เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)
• Loop ต้องการให้สื่อนำเสนอวนลูปเมื่อนำเสนอจบหรือไม่
• Show control ต้องการแสดงแถบควบคุมสื่อ เช่น ปุ่มปิด ปุ่ม
นำเสนอ หรือไม่ (แนะนำให้เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)
เทคนิคเพิ่มเติม
การนำเข้าแฟ้มเสียง สามารถย่อขนาดของกรอบสื่อให้เล็กจนมองไม่เห็นเพื่อไม่แสดง
จอภาพได้ โดยที่เสียงยังคงทำงานได้ตามปกติทำE-BOOK
ส่วนวิธีการทำ pop up!

1.? ไปที่เมนู insert image


2.? เลือกรูปเเละปรับขนาดตามที่ต้องการ

3.? ไปที่เมนู insert popup image

4.? คลิกที่ปุ่ม select popup image

5.? เลือกรูปที่เราเลือกเอาไว้ข้างต้น แล้วตอบ ok

6.? นำกรอบที่มีรอยปะ(เเล้วกำหนดให้เท่ากับขนาดเดิม)

7.? ไปที่เมนู package EXE


-. เดี่ยวว่างเเล้วจะสอน

4 ความคิดเห็น: